Государственные закупки


Регистрация


Имя пользователя (логин):
Пароль :
Подтвердите пароль:
Наименование потенциального поставщика :
Почтовый адрес :
Электронный адрес :
Дополнительная информация:


Список объявлений


2014    2012   

1 Период проведения конкурса: с 19-03-2012 по 14-05-2012

Объект проведения гос. закупок: Работы по модернизации системы управления наружным освещением г. Караганды

Текст объявления : КГП «Горсвет»» акимата г. Караганды, 100024 г. Караганда, ул. Муканова,59 электронный адрес: www.tender.stadion.kz. объявляет о проведении открытого конкурса по государственным закупкам: работ по модернизации системы управления наружным освещением г. Караганды. Лот №1. Создание автоматизированной системы управления наружным освещением района им.Казыбек би г. Караганды. Лот №2. Создание автоматизированной системы управления наружным освещением Октябрьского района г. Караганды. Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в конкурсной документации. К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.1 ст. 8 Закона Республики Казахстан “О государственных закупках”. Пакет конкурсной документации можно получить в срок до «20» апреля 2012 года до 15-00 часов включительно по адресу: по адресу г. Караганда, ул. Муканова,59, отдел госзакупок. Для получения конкурсной документации необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенности на получение конкурсной документации. Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП «Горсвет» акимата г. Караганды, по адресу: 100024 г. Караганда, ул. Муканова,59, отдел госзакупок. Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 09-00 часов 20 апреля 2012 года. Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 11-00 часов 20 апреля 2012 года по следующему адресу: 100024 г. Караганда, ул. Муканова,59, отдел госзакупок. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212)33-52-89, факс 33-52-88. Уполномоченный представитель организатора государственных закупок, услуг, работ Тажина Алия Габдуллаевна – специалист по государственным закупкам КГП «Горсвет». Қарағанды қалалық әкімдігінің «Қалалық Жарық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны, 100024 Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 59, электронды мекен-жайы: www. tender.stadion.kz. мемлекеттік сатып алу бойынша ашық конкурс өткізетіні туралы хабарлайды: Қарағанды қ. сыртқы жарықтандыру жүйесін модернизациялау бойынша басқару. Лот№1. Қарағанды қ. Казыбек би атындағы ауданына сыртқы жарықтандырудың автоматтандырылған жүйесін басқаруды құру. Лот№2. Қарағанды қ. Октябрь ауданына сыртқы жарықтандырудың автоматтандырылған жүйесін басқаруды құру. Сатылып алынатын тауарлардың толық тізбесі, саны және нақты ерекшеліктері конкурстық құжаттамаларда көрсетілген. Конкурсқа “Мемлекеттік сатып алу туралы” Қазақстан Республикасы Заңының 8 бабы 1 тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуметті жеткізушілер қатыса алады. Конкурстық құжаттама пакетін 2012 жылғы 20 сәуірдің сағат 15-00-не дейін Қарағанды қаласы, Мұқанов көшесі, 59, мемлекет сатып алу бөлімінен алуға болады. Конкурстық құжаттаманы алу үшін әлеуетті жеткізуші өкілінің қолында конкурстық құжаттаманы алуға сенімхаты болуы тиіс. Конкурсқа қатысу үшін конвертке салынған өтінімдерін әлеуетті жеткізушілер 100024 Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 59, мекенжайындағы Қарағанды қалалық әкімдігінің «Қалалық Жарық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынына, мемлекеттік сатып алу бөліміне ұсынады (жібереді). Конкурсқа қатысу үшін конкурстық өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі - 2012 жылғы 20 сәіурдің сағат 09-00-ге дейін. Конкурсқа қатысу үшін конкурстық өтінімдер конверттері 100024 Қарағанды қ., Мұқанов көшесі, 59 мекенжайында мемлекеттік сатып алу бөлімінде 2012 жылғы 20 сәіурде сағат 11-00-де ашылады. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер қатыса алады. Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212)33-52-89, факс 33-52-88. Қызметтерді, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: «Қалалық Жарық»КМК мемлекеттік сатып алу бойынша маманы - Тажина А.Ғ.

Статус проведения : В ожидании

Просмотреть конкурсную документацию
Логин:
Пароль :


1 ТОО "DANI Group"010000tender@danigroup.kz11-07-2014
2 Период проведения конкурса: с 08-02-2012 по 08-04-2012

Объект проведения гос. закупок: Работы по усилению несущих конструкций трибун стадиона Шахтёр

Текст объявления : Конкурс тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру туралы электрондық хабарлама Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырудың атауы мен пошталық мекенжайы: «Қарағанды қ. мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ, 100008, Қарағанды қ., Жамбыл көш.151., электрондық мекенжайы: karkultura@mail.ru келесі жұмыстарды мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурсты өткізу туралы хабарлайды: «Шахтер» стадионы мінбелерінің көтергіш құрылғыларын нығайту бойынша жұмыстар. Жұмыстар Қарағанды қ., Казахстанская көш.1. орындалу керек. Жұмыстың толық тізімі, оның саны және толық ерекшелігі, конкурстық құжаттамада көрсетілген. Талап етілетін орындалатын жұмыс мерзімі: 2012 жылдың 31 мамырына дейін. Конкурсқа Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 8 бабының 1 тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жабдықтаушылар кіреді. Конкурс құжаттарының көшірме пакетін 2012 жылдың 08 наурызына дейін Қарағанды қ., Жамбыл көш.151, сағат 09.00-ден 18.00 дейін немесе www.stadion.kz. интернет-қорынан алуға болады Конкурсқа қатысуға конвертте жапсырылған өтінімдер әлеуетті жабдықтаушылармен Қарағанды қ., Жамбыл көш. 151, мекенжайы бойынша ұсынылады (бағытталады). Конкурсқа қатысу өтінімдерін ұсынудың соңғы мерзімі 2012 жылдың 09 наурызы сағат 10.00 дейін. Конкурсқа қатысуға өтінімдерімен конверттер 2012 жылдың 9 наурызда сағат 12.00. келесі мекенжай бойынша ашылады: Қарағанды қ., Жамбыл көш.151, Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды келесі телефондар бойынша алуға болады: 8(7212) 56-30-66 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының әлеуетті өкілі: «Қарағанды қаласының әкімдігі мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ бас маманы-бухгалтері Миляева Т.С. тел: 8(7212) 56-30-66 Электронное объявление об осуществлении государственных закупок работ способом конкурса Наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок: ГУ «Отдел культуры и развития языков города Караганды», 100008, г.Караганда,ул.Жамбыла,151электронный адрес:karkultura@mail.ru объявляет о проведении конкурса по государственным закупкам следующих работ: работы по усилению несущих конструкций трибун стадиона «Шахтер». Работы должны быть выполнены: г. Караганда, ул. Казахстанская,1. Полный перечень работ, их количество и подробная спецификация, указаны в конкурсной документации. Требуемый срок выполнения работ: до 31 мая 2012г. К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.1 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 08 марта 2012 года до 12-00 часов включительно по адресу: г. Караганда, ул. Жамбыла, 151 с 9-00 до 18-00 или на интернет-ресурсе: www.stadion.kz. Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ГУ «Отдел культуры и развития языков города Караганды» по адресу: г. Караганда, ул. Жамбыла, 151. Окончательный срок предоставления заявок на участие в конкурсе до 10-00 часов 09 марта 2012 года. Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 12-00 часов 09 марта 2012 года по следующему адресу: г.Караганда, ул. Жамбыла, 151. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: (7212) 56-30-66. Уполномоченный представитель организатора государственных закупок работ: Миляева Т.С.- главный бухгалтер-специалист ГУ «Отдел культуры и развития языков города Караганды» тел. (7212) 56-30-66.

Статус проведения : В ожидании

Просмотреть конкурсную документацию
Логин:
Пароль :


1ТОО "Строй Сity Караганда"г.Караганда, м-он Степной-1, 5а-302sckc@mail.ru08-02-2012

Страницы: 1
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна
© КГКП «Стадион Шахтёр» 2011
© 2011 Разработка и поддержка сайта:
Интернет-компания «Creatida»